Výrobný program

 
Kovohuty, a. s. - jediný slovenský výrobca rafinovanej medi
FILTRAČNÉ ÚLETY
 
 

Environmentálna politika

Projekty

Ochrana životného prostredia bola vždy nevyhnutnou súčasťou priemyselných činností spoločnosti Kovohuty, a.s. Neustále investície do prevencie znečisťovania ovzdušia a ochrany vôd sú samozrejmou požiadavkou súčasnosti. Kovohuty, a.s. sa vo svojej vízii stotožnila aj s nimi a v roku 2006 sa začlenila do systému integrovaného povoľovania a kontroly (IPKZ) spadajúceho pod Slovenskú Inšpekciu Životného Prostredia (SIŽP). Zoznam vydaných rozhodnutí SIŽP: https://www.sizp.sk/ipkz/integrovane-povolenia?idpr=141&idprev=269 Spoločnosť je takisto pripravená splniť aj budúce výzvy a požiadavky v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja na profesionálnej úrovni.

 

 

Pri spracovávaní týchto odpadov je naším trvalým cieľom znižovať záťaž na životné prostredie a zlepšovanie jeho celkového stavu predovšetkým s ohľadom na umiestnenie našej prevádzky v oblasti hodnotenia kvality ovzdušia. Požiadavka prihliadať pri každej činnosti na ŽP je zároveň zahrnutá aj v politike environmentu a kvality spoločnosti.

 

Činnosť Kovohuty, a.s. je charakterizovaná ako činnosť R4 - Recyklácia, alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. V rámci tejto činnosti je Kovohuty, a.s. oprávnená spracovávať nasledujúce druhy odpadov:

 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
  "O" - ostatné odpady  
10 02 02 nespracovaná troska O
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 08 09 iné trosky O
10 08 14 anódový šrot O
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 O
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 O
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 O
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 O
10 10 03 pecná troska O
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi, iné ako uvedené v 11 02 05 O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium,
ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07
O
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodové kovy
alebo zlúčeniny prechodových kovov, inak nešpecifikované
O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 04 zinok O
17 04 05 odpad zo železa a ocele O
17 04 07 zmiešané kovy O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 05 sklo O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
20 01 02 sklo O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

 

Medzi ďalšie činnosti na úseku životného prostredia patria:

  • zabezpečovanie súladu so legislatívnymi požiadavkami v oblasti environmentu
  • zlepšovanie priamych a nepriamych vplyvov na ŽP
  • koordinácia iniciatív v rámci otázok týkajúcich sa ŽP, sledovanie ich plnenia a efektívnosti
  • zabezpečovanie aktualizácie a vypracovávanie prevádzkovej dokumentácie na úseku ŽP (Prevádzkový poriadok na nakladanie s NO, Havarijný plán pre oblasť vôd a pod.)
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy (zabezpečovanie zmien v rámci IPKZ, spolupráca pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie - EIA)
© 2023 Všetky práva vyhradené pre KOVOHUTY, a. s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.