Výrobný program

 
Kovohuty, a. s. - jediný slovenský výrobca rafinovanej medi
FILTRAČNÉ ÚLETY
 
 

ENVIRONMENT KOVOHUTY, a.s.

Ochrana životného prostredia bola vždy nevyhnutnou súčasťou priemyselných činností spoločnosti Kovohuty, a.s. Neustále investície do prevencie znečisťovania ovzdušia a ochrany vôd sú samozrejmou požiadavkou súčasnosti. Kovohuty, a.s. sa vo svojej vízii stotožnila aj s nimi a v roku 2006 sa začlenila do systému integrovaného povoľovania a kontroly (IPKZ) spadajúceho pod Slovenskú Inšpekciu Životného Prostredia (SIŽP). Zoznam vydaných rozhodnutí SIŽP: https://www.sizp.sk/ipkz/integrovane-povolenia?idpr=141&idprev=269 Spoločnosť je takisto pripravená splniť aj budúce výzvy a požiadavky v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja na profesionálnej úrovni.

Činnosť Kovohuty, a.s. je charakterizovaná ako činnosť R4 - Recyklácia, alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. V rámci tejto činnosti je Kovohuty, a.s. oprávnená spracovávať nasledujúce druhy odpadov:

 

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽÉRSKY SYSTÉM

PLNENIE LEGISLATÍVNYCH POŽIADAVIEK V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY

 

Medzi ďalšie činnosti na úseku životného prostredia patria:

  • zabezpečovanie súladu so legislatívnymi požiadavkami v oblasti environmentu
  • zlepšovanie priamych a nepriamych vplyvov na ŽP
  • koordinácia iniciatív v rámci otázok týkajúcich sa ŽP, sledovanie ich plnenia a efektívnosti
  • zabezpečovanie aktualizácie a vypracovávanie prevádzkovej dokumentácie na úseku ŽP (Prevádzkový poriadok na nakladanie s NO, Havarijný plán pre oblasť vôd a pod.)
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy (zabezpečovanie zmien v rámci IPKZ, spolupráca pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie - EIA)
© 2024 Všetky práva vyhradené pre KOVOHUTY, a. s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.