Profil spoločnosti

 

Spoločnosť Kovohuty, a. s. vznikla v roku 2000 a stavia na dlhodobých tradíciách v regióne Spiša, ktorý sa vyznačuje dlhodobou hutníckou tradíciou. Prvýkrát sa krompašská meď, známa aj ako "cuprum Crumbasis" objavuje na Európskych trhoch už v 14. storočí.

Dňa 4. apríla 2012 sa Kovohuty, a.s. spolu s materskou spoločnosťou Montanwerke Brixlegg AG, včlenili do švajčiarskej skupiny UMCOR AG, ktorej dcérska spoločnosť UMCOR Holding GmbH, Viedeň sa stala ich vlastníkom.

UMCOR AG je švajčiarska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s neželeznými kovmi a pôsobí po celom svete.

Táto akvizícia predstavuje pre UMCOR AG technologickú a strategickú integráciu, ktorá jej umožní pokračovať a rozvíjať prostredníctvom rozvojových programov aktivity v oblasti medi a prinesie synergické efekty medzi rôznymi subjektami v skupine.

Hlavným poslaním spoločnosti je efektívne získavanie medi z recyklovaných surovín, ich opätovné prinavrátenie do výrobného cyklu, čím pomáha udržať neobnoviteľné zdroje našej planéty v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Kovohuty, a.s. neustále zdokonaľuje využívané technológie, ich ekologizáciu a dobudovanie v súlade s napĺňaním vízie minimalizovania vplyvu na životné prostredie a maximalizovania výťažnosti vstupnej suroviny. Od roku 2001 je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2001.

Poslanie a vízia

 

Naším poslaním je efektívne získavať meď z odpadových surovín, vracať ju do spracovateľského cyklu a tak šetriť neobnoviteľné zdroje našej Zeme. Ekologickými technológiami spracovania odpadov zvyšovať stupeň recyklácie medi a pri jej spracovaní získavať aj druhotné suroviny.

Postupným vylepšovaním technológie a jej neustálou modernizáciou spracovávať meď s cieľom znižovania nákladov a záťaže na životné prostredie.

História hutníctva v oblasti stredného Spiša

 

Na území dnešného Slovenska sa kovy objavili už v rannej fáze formovania civilizácie v rokoch 3700 - 3300 pred n. l. Vtedy polgárska kultúra, ktorá bola vyvrcholením neolitickej revolúcie začala v obmedzenej forme využívať kovy meď a zlato, najmä na výrobu šperkov.

Pre neolit bolo charakteristické rozšírenie využitia medi aj na výrobu nástrojov, napríklad sekier, sekero-mlatov a rôznych čepelí. Objavili sa prvé postupy kovolejárstva, kovotepectva a povrchového baníctva. Preto sledované obdobie viacerí odborníci označujú aj ako dobu medenú alebo chalkolit.

Rozmach stredomorskej civilizácie v druhom tisícročí pred n. l. priniesol do Európy nové postupy legovania medi

arzénom a neskôr cínom, umožňujúce získať zliatinu známu ako bronz, podstatne vhodnejšiu na výrobu nástrojov než príliš mäkká meď. Chalkolit sa tak síce historicky skončil príchodom doby bronzovej, ale meď si svoje uplatnenie zachovala až do dnes.

História spoločnosti

Apríl 2012
Dňa 4. apríla 2012 sa Kovohuty, a.s. spolu s materskou spoločnosťou Montanwerke Brixlegg AG včlenili do švajčiarskej skupiny UMCOR AG, ktorej dcérska spoločnosť UMCOR Holding GmbH, Viedeň sa stala ich vlastníkom. UMCOR AG je švajčiarska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s neželeznými kovmi a pôsobí po celom svete.

 

Kovohuty, a. s. - jediný slovenský výrobca rafinovanej medi
November 2008
Uvedenie do skúšobnej prevádzky linky na výrobu medených anód. Celkové investície spolu dosahujú cca 20 mio. €. Maximálna kapacita produkcie predstavuje 130 000 t medených anód ročne.

 

Marec 2007
Začiatok výstavby linky na výrobu medených anód.

 

r. 2005
Modernizácia šachtovej pece s cieľom zvýšiť presadenie vsádzky, znížiť straty medi a znížiť záťaž na životné prostredie.

 

r. 2004
Začlenenie Montanwerke Brixlegg a Kovohuty, a.s. do medzinárodnej skupiny A-TEC Industries AG, Rakúsko.

 

r. 2002-2003
Zrušenie elektrolýzy medi z dôvodu neefektívnosti výroby.

 

r. 2002
Vstup zahraničného kapitálu spoločnosti Motanwerke Brixlegg AG z Rakúska.

 

september 2000
Založená spoločnosť Kovohuty, a. s.

 

20. storočie: r. 1999
V dôsledku poklesu cien medi na svetových trhoch zastavená výroba.

 

r. 1994
Privatizácia spoločnosti so 100% účasťou štátu.

 

r. 1991
Uzatvorenie zmluvy na výstavbu kontinuálnej liacej linky na výrobu medeného drôtu s talianskou spoločnosťou Continuus Properzi.

 

r. 1988
Do prevádzky uvedené moderné filtračné zariadenie na zachytávanie úletov zo šachtovej pece a konvertorov.

 

r. 1983
Začatie výstavby technológie na zachytávanie odplynov s vysokým obsahom SO2 z konvertorov a výroba kyseliny sírovej.

 

r. 1968
Zavedená výroba medených čapov z katódovej medi. Výrazné zvyšovanie produkcie si vyžiadalo výstavbu novej elektrolýzy a rozšírenie starej. Celková kapacita dosahuje 24 000 t katód za rok.

 

r. 1967
Začiatok projektovania rekonštrukcie rudnej huty a zvolenie technológie tavenia surových tuhých koncentrátov v plamennej peci typu MAERZ, vykurovanej zemným plynom. V úzkej spolupráci s Vysokou školou technickou v Košiciach sa uskutočňujú poloprevádzkové pokusy, pri ktorých sa výskumní pracovníci snažia zdôvodniť možnosť kontinuálnej výroby medi.

 

r. 1963
N. p. Kovohuty Krompachy sa stáva súčasťou trustu podnikov Spojené Kovohutě Praha, neskôr Kovohutě Praha.

 

r. 1960-1963
Postavenie filtrov na zachytávanie úletu zo šachtovej pece a konvertorov. Zlikvidovaná aglomerácia sulfidických koncentrátov.

 

Kovohuty, a. s. - jediný slovenský výrobca rafinovanej medi
r. 1958
Kovohuty Krompachy sa začleňujú pod n. p. ZSNP Žiar nad Hronom a stávajú sa jediným výrobcom medi v bývalej Československej republike.

 

r. 1954
Dobudovaná elektrolýza, 16. septembra Kovohuty vyrábajú prvú elektrolyticky rafinovanú meď. Hlavným dodávateľom Cu koncentrátu sú Železorudné bane Slovinky.

 

r. 1951
Obnovená výroba. Do závodu prichádza veľké množstvo medených odpadov, ktoré sa nahromadili v priebehu vojny a tesne po nej. Nízka rentabilita výroby prináša potrebu použiť modernejšie technologické postupy a zariadenia, zavádza sa predrafinácia medi v konvertoroch. Po oslobodení sa Krompašské závody stávajú súčasťou n. p. Železorudné bane, Spišská Nová Ves.

 

r. 1945
Nemecké vojská demontujú zariadenia a odvážajú ich na západ, zvyšné budovy a zariadenia ničia a zapaľujú.

 

Kovohuty, a. s. - jediný slovenský výrobca rafinovanej medi
22. október 1944
Zastavenie výroby v Krompašskej hute. Slovenský partizáni vyradzujú z činnosti slovenské bane.

 

II. sv. vojna
Krompašský závod na meď sa stáva súčasťou koncernu Hermann-Göring Werke a jeho činnosť sa podriaďuje nemeckým záujmom.

 

r. 1937
Pričinením švajčiarskej spoločnosti Werkzeugmaschienen fabrik Örlikon Bührle a spol. začína výroba medi priamo v Krompachoch v priestoroch bývalých železiarní.

 

Kovohuty, a. s. - jediný slovenský výrobca rafinovanej medi
r. 1927
Vyvrcholenie finančnej krízy.

 

r. 1923
Kríza po I. sv. vojne, obmedzenie činnosti a nakoniec úplné zastavenie fabriky.

 

19. storočie: r. 1897
Výstavba modernej železiarne, technologicky najdokonalejšej a najväčšej v Uhorsku, druhá polovica 19. storočia. Založenie kapitálovo silnej Krompašskej železiarskej spoločnosti, neskôr Krompašsko -pohornádska železiarska spoločnosť.

 

r. 1869
Dodávky medi z Ameriky, zníženie cien o polovicu prináša v prvej polovici 19. storočia stagnáciu. Výroba kovu je sústredená na východnom Slovensku (cca 28 hút), medzi inými aj v Krompachoch. Produkciou sa v tých dobách radí Slovensko na 3. až 4. miesto v medzinárodnom meradle.

 

zač. 19. storočia
Medená ruda sa taví vo viac ako 30 hutách na celom Slovensku.

 

17.-18. storočie: r. 1804
V Krompachoch postavená železiareň s vysokou pecou a skujňovacou vyhňou.

 

r. 1787-1809
V neďalekej Štefanskej Hute postavený hámor - hutnícke zariadenie na spracovávanie rudy. Vybudovaná tiež elektrolytická rafinácia medi, druhá na svete po nemeckej Norddeutsche Affinerie v Hamburgu.

 

Do r. 1780
Výroba sa v oblasti zvyšuje na 21 000 centov ročne. Krompachy sa v tomto období uvádzajú, ako banské mestečko s baňami na dobývanie železnej rudy. Pokles zásob rudy znamená presun ťažiska mediarenského priemyslu z banskobystrickej oblasti do oblasti Spišského panstva. Zhoršenie pomerov nastáva po vypuknutí protihabsburgských povstaní. Huty a hámre poškodené už z predchádzajúcich povstaní v banskobystrickom revíri.

 

14. storočie: r. 1362-1363
Vývoz z východného Slovenska do Pruska dosahuje viac ako 14 000 centov (1 cent=100 funtov, t.j. 56 kg). Od 80. rokov 14. storočia objem vzrastá tak prudko, že spišský kupci nestačia kryť dopyt. Nastáva dlhodobý rozvoj banskobystrického baníctva. Východoslovenská meď kam patrí aj krompašská meď (cuprum Crumbasis) sa dostáva na trhy Európy.

 

Kovohuty, a. s. - jediný slovenský výrobca rafinovanej medi

Predstavenstvo

 

Michal Jankaj
predseda predstavenstva

 

 

 

tel.: +421 (0) 53 4161 104
office@kovohuty.sk

 

 

Ing. František Ziolkovský
člen predstavenstva

 

 

tel.: +421 (0) 53 4161 104
office@kovohuty.sk

 

 

Ing. Erich Štefanský
člen predstavenstva

 

 

tel.: +421 (0) 53 4161 104
office@kovohuty.sk

 

 
 

Certifikáty

© 2024 Všetky práva vyhradené pre KOVOHUTY, a. s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.